• Home
  • Per què associar-se i com fer-ho?

Per què associar-se i com fer-ho?

*Els centres que sol.licitin associar-se a EMIPAC han de presentar una declaració signada pel seu Director/a conforme són centres legalitzats.
* Els centres rebran una visita d’alguna persona de la Junta Directiva. * Els admesos seran considerats socis transitoris durant un període de tres mesos. * Els socis admesos hauran de complir els Estatuts de l’Associació. * Superat aquest període de tres mesos es produirà l’alta definitiva com a soci numerari.
DOCUMENTACIÓ A COMPLIMENTAR I ENVIAR: *1. Base de dades del centre segons model imprès *2. Domiciliació bancaria a complimentar *3. Qüestionari per escoles d’Emipac *4. Fitxe sol.licitud d’admissió *5. Fotocopia del I.A.E. *6. Fotocopia de inscripció a la Seguretat Social de l’empresa *7. Fotocopia del permís d’obertura del centre. OBLIGACIONS COM A SOCI: * Abonar la quota d’inscripció a EMIPAC 60,10 Euros. (que s’abonen en iniciar-se el procés d’admissió) * Abonar la quota mensual (53,82 Euros) * Assistir a les Assamblees Generals Anuals d’EMIPAC * Facilitar la documentació necessaria requerida per part de l’Associació * Acceptar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’Associació.