EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Per què associar-se i com fer-ho?

*Els centres que sol.licitin associar-se a EMIPAC han de presentar una declaració signada pel seu Director/a conforme són centres legalitzats.

* Els centres rebran una visita d’alguna persona de la Junta Directiva.

* Els admesos seran considerats socis transitoris durant un període de tres mesos.

* Els socis admesos hauran de complir els Estatuts de l’Associació.

* Superat aquest període de tres mesos es produirà l’alta definitiva com a soci numerari.

DOCUMENTACIÓ A COMPLIMENTAR I ENVIAR:

*1. Base de dades del centre segons model imprès

*2. Domiciliació bancaria a complimentar

*3. Qüestionari per escoles d’Emipac

*4. Fitxe sol.licitud d’admissió

*5. Fotocopia del I.A.E.

*6. Fotocopia de inscripció a la Seguretat Social de l’empresa

*7. Fotocopia del permís d’obertura del centre.

OBLIGACIONS COM A SOCI:

* Abonar la quota d’inscripció a EMIPAC 60,10 Euros. (que s’abonen en iniciar-se el procés d’admissió)

* Abonar la quota mensual (53,82 Euros)

* Assistir a les Assamblees Generals Anuals d’EMIPAC

* Facilitar la documentació necessaria requerida per part de l’Associació

* Acceptar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’Associació.