EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Espai Emipac de Gestió dels Ajuts Barcelona

BENVINGUTS I BENVINGUDES A L’ESPAI EMIPAC DE GESTIÓ DELS AJUTS PER A LA FORMACIÓ MUSICAL D’ALUMNES D’ESCOLES DE MÚSICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

 

En aquest Espai trobareu tota la INFORMACIÓ ÚTIL per a facilitar al màxim la participació de les Escoles de Música i les Famílies en els Ajuts per al Curs 2015-2016 que convoca EMIPAC gràcies al Conveni subscrit el 31 de desembre de 2014 entre l’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i la nostra Entitat.

 

Des d’aquest enllaç podeu accedir a les BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2015-2016TINGUEU EN COMPTE SI SOU ESCOLA:

– Que tan aviat com ens començin a arribar expedients d’alumnes de la vostra Escola caldrà que ens lliureu la documentació que demanem a les Bases en tant que PERCEPTORS a l’apartat 7.2: Justificar la condició d’entitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament i els certificats del acompliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social.TINGUEU EN COMPTE, SI SOU FAMÍLIA QUE DEMANEU L’AJUT:

– Reviseu l’apartat 7.1 de les Bases, mireu la documentació que demanem i consulteu a la vostra Escola allò que no enteneu.– Per a facilitar-vos les tasques enguany numerem la documentació d’aquesta forma:Documents 1 i 2:
ELS TENIU EN AQUEST ENLLAÇ

Són la Sol·licitud d’Ajut i el Certificat de l’Escola que us omplirà l’Escola. En la tercera pàgina disposeu d’una fulla que servirà de comprovant del que heu presentat quan ho porteu al nostre despatxDocument 3: Certificat d’Empadronament: Cal demanar a les Oficines del vostre Districte de l’Ajuntament de Barcelona que us lliuri aquest Certificat que ha d’acreditar que la unitat familiar està empadronada a Barcelona.Document 4: Fotocòpia de la totalitat de pàgines omplenades del Llibre de FamíliaDocument 5: Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2014.

En aquesta Renda i per a poder valorar si entreu en els llindars de Renda que establim a la taula del Apartat 5 de les Bases, caldrà que sumeu les casellas 430 i 445 que teniu a la pàgina 12 que corresponen respectivament a les Bases Imposables General i de l’Estalvi respectivament. Ala xifra resultant caldrà que resteu la quota d’autoliquidació que figura a la casella 589 de la pàgina 16.
En el cas que tingueu saldos negatius d’exercicis anteriors de les caselles 422, 427, 421, 435 o 450 (pàgina 12) també es poden restar a la Base Imposable.
Document 6: Justificant documental d’haver abonat la matrícula al curs pel qual es demana l’Ajut.Altres documents: Si s’escau, cal que ens aporteu la Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la Generalitat i Carnet de familia monoparental. Tots aquests documents han de ser vigents des del 2014.Us demanem que analitzeu amb atenció aquesta documentació que sol·licitem ja que no acceptarem documentació que no arribi complerta.