EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Per què associar-se i com fer-ho?

Els centres que sol·licitin associar-se a EMIPAC han de presentar una declaració signada pel seu Director/a conforme són centres legalitzats.

Els centres rebran una visita d’alguna persona de la Junta Directiva.

Els admesos seran considerats socis transitoris durant un període de tres mesos.

Els socis admesos hauran de complir els Estatuts de l’Associació.

Superat aquest període de tres mesos es produirà l’alta definitiva com a soci numerari.

Documentació a complimentar i enviar

  1. Base de dades del centre segons model imprès
  2. Domiciliació bancaria a complimentar
  3. Fitxe sol·licitud d’admissió

Obligacions com a soci

  • Abonar la quota mensual (53,82 Euros)
  • Assistir a les Assemblees Generals Anuals d’EMIPAC
  • Facilitar la documentació necessària requerida per part de l’Associació
  • Acceptar els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’Associació.