EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Espai Emipac de Gestió dels Ajuts 2020/21a la Formació Musical EMIPAC-ICUB

BENVINGUTS I BENVINGUDES A L’ESPAI EMIPAC DE GESTIÓ DELS AJUTS PER A LA FORMACIÓ MUSICAL D’ALUMNES D’ESCOLES DE MÚSICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

En aquest Espai trobareu tota la INFORMACIÓ ÚTIL per a facilitar al màxim la participació de les Escoles de Música i les Famílies en els Ajuts per al Curs 2020-2021 que convoca EMIPAC gràcies al Conveni subscrit el desembre de 2020 entre l’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i la nostra Entitat.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a les BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2020/2021

ANNEX 1: A FÍ DE FACILITAR-VOS LA RECOPILACIÓ DE DOCUMENTS US PASSEM AQUEST LLISTAT “CHECK-LIST” ENLLAÇ

ANNEX 2: AQUI TROBAREU UN TEXT EXPLICATIU ENTORN A LA FORMULA DE CÀLCUL D’ENGUANYENLLAÇ

US DEMANEM LLEGIR AMB ATENCIÓ TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA

Pel càlcul de la renda familiar disponible que demanem per a sol·licitar l’Ajut, cal sumar la base imposable general més la base de l’estalvi i restar la quota resultant de l’autoliquidació a la Declaració de Renda del 2020.

– Reviseu tots els diversos Apartats de les Bases, mireu la documentació que demanem i consulteu a la vostra Escola allò que no enteneu, o truqueu a Emipac (tf. 933143358).

– Per a facilitar-vos les tasques enguany expliquem, a continuació la documentació requerida:

La Sol·licitud d’Ajut i el Certificat de l’Escola que us omplirà l’Escola.

TENIU LA SOL·LICITUD D’AJUT EN AQUEST ENLLAÇ

TENIU EL CERTIFICAT DE L’ESCOLA EN AQUEST ENLLAÇ

TENIU LA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN AQUEST ENLLAÇ

TENIU L’AUTORITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES EN AQUEST ENLLAÇ


NO US OBLIDEU D’APORTAR EL COMPROVANT TAMBÉ:
TENIU EL COMPROVANT DE L’ENTREGA DELS DOCUMENTS EN AQUEST ENLLAÇ

Vegeu la documentació que cal aportar a les Bases:

Fotocòpia del DNI/NIE o Passaport en vigor del sol·licitant.

Volant de convivència de la unitat familiar al municipi de Barcelona, expedit per l’Ajuntament de Barcelona amb data d’expedició de 2021

Fotocòpia de la totalitat de pàgines omplenades del Llibre de Família

Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2020.

Fotocòpia del primer full de la llibreta bancària  on es trobi el compte corrent del sol·licitant (IBAN)

Rebuts bancaris o de pagament en efectiu (Vegeu apartat de les Bases).

Altres documents: Si s’escau, cal que ens aporteu la Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la Generalitat i Carnet de família monoparental. Tots aquests documents han de ser vigents.

En cas de separació o divorci, vegeu l’apartat de les Bases

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ CAL ENVIAR-LA PER CORREU ELECTRÒNIC AL DESPATX LLITERAS, A TRAVÈS DEL CORREU

NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS ES PODRA FER LA PRESENTACIÓ PRESENCIAL A: C/ Còrcega 299, 4rt 3a. demanant CITA PRÈVIA al 932419080

Us demanem que analitzeu amb atenció aquesta documentació que sol·licitem ja que no acceptarem documentació que no arribi completa.

PODEU ACCEDIR DES D’AQUEST ENLLAÇ A LES BASES DELS AJUTS 20/21