EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Espai d’Emipac per a gestió dels Ajuts Barcelona 2018/2019

BENVINGUTS I BENVINGUDES A L’ESPAI EMIPAC DE GESTIÓ DELS AJUTS PER A LA FORMACIÓ MUSICAL D’ALUMNES D’ESCOLES DE MÚSICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

En aquest Espai trobareu tota la INFORMACIÓ ÚTIL per a facilitar al màxim la participació de les Escoles de Música i les Famílies en els Ajuts per al Curs 2018-2019 que convoca EMIPAC gràcies al Conveni subscrit el 17 de desembre de 2018 entre l’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i la nostra Entitat.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a les BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2018-2019

US DEMANEM LLEGIR AMB ATENCIÓ TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA

Pel càlcul de la renda familiar disponible que demanem per a sol·licitar l’Ajut, cal sumar la base imposable general més la base de l’estalvi i restar la quota resultant de l’autoliquidació a la Declaració de Renda del 2018.

– Reviseu tots els diversos Apartats de les Bases, mireu la documentació que demanem i consulteu a la vostra Escola allò que no enteneu, o truqueu a Emipac (tf. 933143358).

– Per a facilitar-vos les tasques enguany expliquem, a continuació la documentació requerida:

La Sol·licitud d’Ajut i el Certificat de l’Escola que us omplirà l’Escola.

TENIU LA SOL·LICITUD D’AJUT EN AQUEST ENLLAÇ

TENIU EL CERTIFICAT DE L’ESCOLA EN AQUEST ENLLAÇ

NO US OBLIDEU D’APORTAR EL COMPROVANT TAMBÉ:
TENIU EL COMPROVANT DE L’ENTREGA DELS DOC. 1 i 2 EN AQUEST ENLLAÇ

Vegeu la documentació que cal aportar en l’apartat 13 de les Bases:

Fotocòpia del DNI/NIE o Passaport en vigor del sol·licitant.

Volant de convivència de la unitat familiar al municipi de Barcelona, expedit per l’Ajuntament de Barcelona amb data d’expedició de 2018

Fotocòpia de la totalitat de pàgines omplenades del Llibre de Família

Declaració de IRPF corresponent a l’exercici 2018.

Fotocòpia del primer full de la llibreta bancària  on es trobi el compte corrent del sol·licitant (IBAN)

Rebuts bancaris o de pagament en efectiu (Vegeu apartat de les Bases).

Altres documents: Si s’escau, cal que ens aporteu la Fotocòpia del Carnet de Família Nombrosa, Certificat acreditatiu de la discapacitat superior al 33% reconeguda per la Generalitat i Carnet de familia monoparental. Tots aquests documents han de ser vigents des del 2017.

En cas de separació o divorci, vegeu l’apartat 13.4 de les Bases

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ S’HA D’APORTAR DE FORMA PRESENCIAL AL DESPATX LLITERAS – Aribau 168-170, 6è 3a demanant CITA PRÈVIA al 932419080

Recordeu que les CITES PRÈVIES es poden demanar fins el 28 de juny. El termini per presentar documents és del 25 de juny al 8 de juliol de 2019.

Us demanem que analitzeu amb atenció aquesta documentació que sol·licitem ja que no acceptarem documentació que no arribi completa.