EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Espai Emipac de Gestió dels Ajuts 2022/23 a la Formació Musical EMIPAC-ICUB

BENVINGUTS I BENVINGUDES A L’ESPAI EMIPAC DE GESTIÓ DELS AJUTS PER A LA FORMACIÓ MUSICAL D’ALUMNES D’ESCOLES DE MÚSICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA DE TITULARITAT PRIVADA I AUTORITZADES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”

En aquest Espai trobareu tota la INFORMACIÓ ÚTIL per a facilitar al màxim la participació de les Escoles de Música i les Famílies en els Ajuts per al Curs 2022-2023 que convoca EMIPAC gràcies al Conveni subscrit entre l’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (ICUB) de l’AJUNTAMENT DE BARCELONA i la nostra Entitat.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a les BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2022/2023

ANNEX 1: A FÍ DE FACILITAR-VOS LA RECOPILACIÓ DE DOCUMENTS US PASSEM AQUEST LLISTAT “CHECK-LIST” ENLLAÇ

US DEMANEM LLEGIR AMB ATENCIÓ TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA

– Reviseu tots els diversos Apartats de les Bases, mireu la documentació que demanem i consulteu a la vostra Escola allò que no enteneu, o truqueu a Emipac matins de dimarts o dijous (tf. 933143358).


Segons les Bases la documentació que cal aportar per sol·licitar els Ajuts d’enguany:

 • Sol·licitud de l’ajut degudament complimentada i signada.

SOL·LICITUD DE L’AJUT

 • Declaració Responsable degudament signada.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

 • Autorització expressa de l’interessat relativa al tractament de dades de caràcter personal degudament signada.

AUTORITZACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

 • Còpia del DNI/NIE o Passaport en vigor del pare, mare, tutor o representant legal de l’alumne/a sol·licitant de l’ajut.
 • Volant de Convivència de la Unitat Familiar al municipi de Barcelona expedit per l’Ajuntament de Barcelona amb data d’expedició 2022.

L’Ajuntament de Barcelona permet la seva sol·licitud a través de via telefònica (010) o bé telemàticament en el següent enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbvolantconv/T64/init/ca/PTCIU.html?

 • Còpia del Llibre de Família amb tots els seus components.
 • En cas de separació o divorci, còpia de la Sentència judicial que acrediti qui ostenta la custòdia. Si el procediment judicial es troba en tràmit, s’aportarà Certificat acreditatiu del Jutjat conforme està en tramitació i/o el Conveni Regulador, si existeix, on es determina qui ostenta la custòdia de l’alumne/a.
 • Si s’escau, còpia del carnet de família nombrosa en vigor.
 • Si s’escau, còpia del carnet de família monoparental en vigor.
 • Si s’escau, còpia del certificat acreditatiu del reconeixement del grau de discapacitat o minusvàlua de qualsevol membre de la Unitat Familiar, reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
 • Còpia del primer full de la llibreta bancària del progenitor que representa legalment a l’alumne/a sol·licitant o certificat emès o segellat per l’entitat bancària on es trobi el compte corrent del progenitor de l’alumne/a sol·licitant (IBAN) i titulars del compte.

No resulta vàlid aportar un compte corrent titularitat de l’estudiant de música. El titular ha de ser, necessàriament, el pare, mare o tutor legal de l’alumne/a.

En el cas de no disposar de llibreta bancària i haver d’aportar el Certificat de Titularitat del Compte, aquest podrà sol·licitar-se des de l’aplicació mòbil o bé des de la banca online. No s’acceptarà com a document acreditatiu de la titularitat cap altre tipus de document que no sigui l’especialment mencionat.

 • Declaració de la Renda (IRPF) de l’any 2022 amb justificant de la seva presentació a l’Agència Tributària o bé Certificat d’Imputació de Rendes de l’any 2021 en el que constin els ingressos obtinguts durant l’exercici 2021. No serà acceptat si s’aporta en format esborrany.

Aquest document s’haurà d’aportar de tots els membres de la Unitat Familiar que siguin majors de 16 anys i que convisquin amb l’alumne/a sol·licitant.

En el cas de no haver obtingut cap tipus d’ingrés durant l’exercici 2022, o d’haver obtingut uns ingressos per sota dels mínims exigits per considerar com a obligatòria la presentació de la Declaració de la Renda, també resulta necessari aportar el Certificat d’Imputació de Rendes.

 •  Certificat emès per l’Escola de Música on apareguin les següents dades: dades de l’escola, dades de l’alumne/a sol·licitant, assignatures cursades (nom de l’assignatura, total de mesos cursats, hores de l’assignatura setmanal amb indicació de les hores de classe col·lectiva i/o individual) i cost total del curs. Aquest document haurà d’estar signat pel Director de l’Escola de Música en qüestió.

CERTIFICAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA (ÉS UN DOCUMENTA A COMPLETAR CONJUNTAMENT AMB L’ESCOLA)

 • Tots els rebuts bancaris o rebuts de pagament en efectiu (amb la corresponent identificació legal i fiscal de l’Escola de Música i de la persona que realitza el pagament) signats o amb el segell de l’escola de “pagat”, inclòs el rebut corresponent al pagament de la matrícula del curs 2022-2023.

Restaran exclosos tots aquells rebuts que facin referència a la compra de materials per la formació, així com aquells que corresponguin a tallers i seminaris.

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ CAL ENVIAR-LA PER CORREU ELECTRÒNIC AL DESPATX LLITERAS, A TRAVÈS DEL CORREU:

ajutsemipac22-23@lliteras.com

NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS ES PODRA FER LA PRESENTACIÓ PRESENCIAL A: C/ Còrcega 299, 4rt 3a. demanant CITA PRÈVIA al 932419080

Us demanem que analitzeu amb atenció tota la documentació que sol·licitem ja que no acceptarem sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida a les Bases.

PODEU ACCEDIR DES D’AQUEST ENLLAÇ A LES BASES DELS AJUTS 22/23