EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

FAQs: Ajuts 2023/24 a la Formació Musical EMIPAC-ICUB

by

Benvingudes i benvinguts a l’espai EMIPAC de Preguntes Més Freqüents de la convocatòria d’ajuts per a la formació musical d’alumnes d’escoles de música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada inscrites al Registre de Centres del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2023 – 2024.

En aquest espai trobareu resposta a les preguntes més habituals que ens traslladeu des de les escoles i centres durant la fase de presentació de sol·licituds per part de les famílies i que ampliarem durant el transcurs de la mateixa.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Àmbit general

Quin és el rang d'edat per poder presentar-se?

Famílies amb fills/es nascuts entre el dia 1 de gener del 2006 i el dia 31 de desembre del 2019.

Es poden presentar alumnes de les famílies que abonen la mensualitat de la quota en efectiu?

Si, tant si les famílies abonen les quotes en efectiu, com si ho fan mitjançant domiciliació o transferència bancària. 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 12 d’abril de 2024.

Les famílies podem presentar la sol·licitud si son beneficiàries d'una beca del programa Tardes Educatives?

Si, sempre que no hagin sol·licitat beca per a la mateixa activitat i alumne/a, tant si aquesta ha estat concedida com denegada.

Certificat de l’Escola

On especifiquem l'import de la matricula al Certificat de l'Escola?

Incorporeu a la taula l’import de la matrícula.

– A la columna de matèries especifiqueu el concepte com a “matrícula”. 

A la columna Import (3) indiqueu el cost.

Després la suma dels imports de la casella (3) ha de quedar especificat a l’últim paràgraf del document.

On puc descarregar el Certificat de l'Escola?

A l’Espai EMIPAC de Gestió dels Ajuts 23-24.

Certificat emès per l’Escola de Música on apareguin les següents dades: dades de l’escola, dades de l’alumne/a sol·licitant, activitat per la qual es demana beca (indicant la ràtio màxima) i cost de l’activitat. Aquest document haurà d’estar signat pel Director/a de l’Escola de Música en qüestió. (DOC) (PDF)

Es poden incloure despeses de material al Certificat de l'Escola?

No. 

La finalitat d’aquest programa d’ajuts és cobrir una part del cost de les activitats d’aprenentatge musical.

Quin import s'ha d'especificar per al cost de l'activitat?

L’import que s’ha d’introduir a la casella Import (3) ha de ser el preu real que la família abona per l’activitat.