EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

2017 : Memòria 2016

MEMÒRIA D’EMIPAC ANY 2016

Emipac és una Associació sense afany de lucre que agrupa a escoles de música d’iniciativa privada de tot Catalunya. L’entitat va ser creada a l’octubre de 1995 i està inscrita al Registre d’Empresa i Treball amb el número 43297.

L’entitat té com a objectiu millorar la qualitat de la formació musical a Catalunya treballant per implementar els millors sistemes pedagògics i de gestió, incorporar noves tecnologies etc… A banda, l’entitat també actua com a representant del col·lectiu d’escoles de música privades davant tots els nivells de les Administracions. Per a exercir aquesta funció està registrada al Departament de Justícia com a grup d’interès.

Durant l’any 2016 l’entitat ha tingut uns ingressos de 167.874 dels que 150.000 provenen del Conveni amb ICUB del Ajuntament de Barcelona, per atorgar Ajuts a famílies amb dificultats i els restants 17,874 són quotes de socis. Els comptes de l’entitat estan a disposició dels socis i seran sotmesos a la rendició de comptes de l’entitat a la propera Assemblea 2016 que es farà en el tercer trimestre del 2017.

ACCIONS EXTERNES MÉS RELLEVANTS

CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A LA FORMACIÓ MUSICAL:

L’activitat més notòria de l’entitat en el 2016 ha estat la convocatòria dels “Ajuts per a la Formació Musical d’alumnes d’escoles de Música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada i autoritzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”.
Aquesta convocatòria és possible per la signatura d’un Conveni amb l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que fa la provisió de fons per dotar aquests Ajuts.

Aquesta convocatòria -per alumnes inscrits al curs 2015/16- va iniciar-se el 4 de febrer fins el 18 de març i desprès de l’avaluació dels expedients en funció de les Bases publicades, es va resoldre per part de la junta de l’entitat en Acta de 17 de maig de 2017.

Es tracta de la convocatòria d’aquests Ajuts -per segon any consecutiu- i que com explicàvem a les Bases “neixen amb la intenció d’ajudar econòmicament a aquelles famílies amb uns nivells de renda determinats”.

Bàsicament, la convocatòria dels Ajuts al curs 2015/16 han permès ajudar un total de
155 alumnes, amb un import global de 139.000 euros. S’han presentat un total de 254 expedients i han quedat fora 89 alumnes per manca de pressupost i 10 per no complir els requisits. La Memòria Valorativa d’aquests Ajuts que està a disposició dels socis a la web…

Durant el proper 2017, i com a Accions a emprendre per Emipac, proposarem la possible extensió d’aquests Ajuts a altres racons de Catalunya, negociant amb les entitats públiques adients en cada cas.

JORNADA DE TREBALL

En anys anteriors Emipac ha convocat el format de “Jornades Tècniques” durant un dissabte (matí-tarda) amb diverses intervencions de temàtiques relacionades amb la millorar de la formació musical i gestió d’escoles de música, posant en comú les experiències dels centres associats. Enguany, al 2016, ha variat el format i hem aprofitat la convocatòria de l’Assemblea General de l’entitat per a fer una Jornada de Treball, en la qual han intervingut Olga Adroher del Departament d’Ensenyament que ha explicat el programa Ara Arts, Francesca Galofré del Gremi d’Editors que ha parlat dels sistemes online de partitures musicals i Francesc de Gwido que ha explicat aquest programa de gestió d’escoles.

PARTICIPACIÓ A PLA INTEGRAL DE LA MÚSICA
De les darreres activitats desenvolupades anotem que al darrer Mercat de Música Viva de Vic, el Departament de Cultura va presentar el Pla Integral de la Música (que els socis han pogut debatre a l’espai privat de la web). La idea del Pla era obrir un procés participatiu del nostre sector que actuí sobre tots els estaments que conformen el món musical, en tots els gèneres, en tots els àmbits professionals i també atenent professionals i amateurs, etc.. La voluntat d’Emipac és participar en l’àmbit de la formació sense descuidar també àmbits col·laterals relacionats amb la repercussió social de les escoles de música en els barris i poblacions on actuem.

WEB I XARXES SOCIALS. COMUNICACIÓ ALS SOCIS:
Emipac és conscient de la importància de la comunicació tan a la web com a les xarxes socials. En l’Assemblea anterior ja s’havien anotat algunes idees per millorar aquests aspectes i en funció d’aquest mandat s’ha anat modificant la Web per a facilitar-ne l’accés dels socis i fer-la més participativa. També en la presència a les xarxes s’ha definit un protocol de com volem ser-hi presents.

ACCIONS INTERNES D’EMIPAC

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
L’Assemblea Ordinaria de Socis d’Emipac s’ha dut a terme el 19 de novembre del 2016 a l’escola de Música de Sant Gervasi de Barcelona. Dins l’ordre del dia s’ha aprovat l’Acta de l’Assemblea anterior, s’ha presentat l’informe de les activitats portades a terme des del novembre de l’any anterior fins la data de l’Assemblea, i les propostes d’accions pel proper periode de temps. Per part de la Junta s’ha presentat l’Informe Econòmic de l’any anterior i les previsions per aquest, que ha estat aprovat.

REUNIONS DE JUNTES
La Junta escollida per l’Assemblea de Socis s’ha reunit un cop al mes tractant el dia a dia de l’entitat: la gestió administrativa i de l’espai propi, seguiment de les accions que es duen a terme, manteniment web etc…

COMISSIONS DE TREBALL
En paral·lel a l’activitat pròpia de la Junta les Comissions de Treball actuen sobre una determinada àrea d’activitat. En el moment present està en marxa la Comissió Econòmica, Comissió Digital i Comissió Ajuts de Barcelona.

LLEI DE TRANSPARÈNCIA:
En compliment de l’article 15 de la Llei de Transparència 19/2014 en relació a l’activitat subvencionada pels Ajuts de l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona s’ha manifestat que cap membre dels òrgans de direcció de l’entitat ha rebut cap retribució en els darrers anys per aquesta tasca. Tota l’operativa dels Ajuts de l’ICUB que administra aquesta entitat ha estat auditada, com es perceptiu. Tota aquesta informació rellevant i els resultats de l’Auditoría està a disposició dels socis de l’entitat i de les entitats o organismes que ho demanin.