EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Espai Emipac de Gestió dels Ajuts 2023/24 a la Formació Musical EMIPAC-ICUB

by | març 1, 2024

Benvingudes i benvinguts a l’espai EMIPAC de gestió dels ajuts per a la formació musical d’alumnes d’escoles de música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada inscrites al Registre de Centres del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al curs 2023 – 2024.

En aquest espai trobareu tota la informació útil per a facilitar al màxim la participació de les Escoles de Música i les Famílies en els Ajuts per al Curs 2023-2024 que convoca EMIPAC gràcies al Conveni subscrit entre la nostra entitat i l’INSTITUT DE CULTURA (ICUB) de l’Ajuntament de Barcelona.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a les BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 2023-2024.

Per tal de poder ser beneficiari/ària dels ajuts, les sol·licituds s’hauran de complimentar mitjançant el model de sol·licitud accessible en el següent aplicatiu web:

US DEMANEM LLEGIR AMB ATENCIÓ TOTA LA INFORMACIÓ D’AQUESTA PÀGINA

Reviseu tots els diversos apartats de les Bases Reguladores, mireu la documentació que demanem i consulteu a la vostra Escola allò que no enteneu. També podeu trucar a Emipac matins de dimarts o dijous al telèfon 933143358.

Tota la documentació descarregable es proporciona a l’aplicatiu web, on us haureu de registrar per poder accedir-hi.

La documentació que cal aportar per part de les famílies es podrà introduir als camps habilitats.

Segons les Bases Reguladores la documentació que cal aportar per sol·licitar els Ajuts d’enguany és:

 • Sol·licitud de l’ajut degudament complimentada i signada. (DOC) (PDF)
 • Declaració Responsable degudament signada. (enllaç descàrrega)
 • Autorització expressa de l’interessat relativa al tractament de dades de caràcter personal degudament signada. (enllaç descàrrega)
 • Còpia del DNI/NIE o Passaport en vigor del pare, mare, tutor o representant legal de l’alumne/a sol·licitant de l’ajut.
 • Volant de Convivència de la Unitat Familiar al municipi de Barcelona expedit per l’Ajuntament de Barcelona amb data d’expedició 2024.

L’Ajuntament de Barcelona permet la seva sol·licitud a través de via telefònica (010) o bé telemàticament en el següent enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbvolantconv/T64/init/ca/PTCIU.html?

 • Còpia del Llibre de Família amb tots els seus components.
 • En cas de separació o divorci, còpia de la Sentència judicial que acrediti qui ostenta la custòdia. Si el procediment judicial es troba en tràmit, s’aportarà Certificat acreditatiu del Jutjat conforme està en tramitació i/o el Conveni Regulador, si existeix, on es determina qui ostenta la custòdia de l’alumne/a.
 • Si s’escau, còpia del carnet de família monoparental en vigor.
 • Si s’escau, còpia del certificat acreditatiu del reconeixement del grau de discapacitat o minusvàlua de qualsevol membre de la Unitat Familiar, reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
 • Certificat de Titularitat del Compte bancari emès o segellat per l’entitat bancària on es trobi el número de compte corrent del progenitor de l’alumne/a sol·licitant (IBAN) i titulars del compte, o còpia del primer full de la llibreta bancària del progenitor que representa legalment a l’alumne/a sol·licitant.

No resulta vàlid aportar un compte corrent titularitat de l’estudiant de música. El titular ha de ser, necessàriament, el pare, mare o tutor legal de l’alumne/a.

En el cas de no disposar de llibreta bancària i haver d’aportar el Certificat de Titularitat del Compte, aquest podrà sol·licitar-se des de l’aplicació mòbil o bé des de la banca online. No s’acceptarà, com a document acreditatiu de la titularitat, cap altre tipus de document que no sigui l’especialment mencionat.

 • Declaració de la Renda (IRPF) de l’any 2022 amb justificant de la seva presentació a l’Agència Tributària o bé Certificat d’Imputació de Rendes de l’any 2022 en el que constin els ingressos obtinguts durant l’exercici 2022. No serà acceptat si s’aporta en format esborrany.

Aquest document s’haurà d’aportar de tots els membres de la Unitat Familiar que siguin majors de 16 anys i que convisquin amb l’alumne/a sol·licitant.

En el cas de no haver obtingut cap tipus d’ingrés durant l’exercici 2022, o d’haver obtingut uns ingressos per sota dels mínims exigits per considerar com a obligatòria la presentació de la Declaració de la Renda, també resulta necessari aportar el Certificat d’Imputació de Rendes.

 • Certificat emès per l’Escola de Música on apareguin les següents dades: dades de l’escola, dades de l’alumne/a sol·licitant, activitat per la qual es demana beca (indicant la ràtio màxima) i cost de l’activitat. Aquest document haurà d’estar signat pel Director/a de l’Escola de Música en qüestió. (DOC) (PDF)

Tota aquesta documentació cal presentar-la a través de l’aplicatiu web habilitat.

Només per casos excepcionals, la sol·licitud podrà ser presentada presencialment concertant cita prèvia per assistir, a través del correu electrònic ajuts-emipac@bradlee.es.

Us demanem que analitzeu amb atenció tota la documentació sol·licitada ja que, no s’acceptaran sol·licituds que no aportin la documentació requerida a les Bases Reguladores.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

Quin és el rang d'edat per poder presentar-se?

Famílies amb fills/es nascuts entre el dia 1 de gener del 2006 i el dia 31 de desembre del 2019.

Es poden presentar alumnes de qualsevol escola de música?

La convocatòria es troba dirigida a famílies amb fills i/o filles que s’hagin matriculat durant el curs acadèmic 2023-2024 a una escola de música de la ciutat de Barcelona de titularitat privada i inscrita al Registre de Centres del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Com puc presentar la Declaración de la Renda?

Es demana la Declaració de la Renda (IRPF) de l’any 2022 amb justificant de la seva presentació a l’Agència Tributària o bé Certificat d’Imputació de Rendes de l’any 2022 en el que constin els ingressos obtinguts durant l’exercici 2022. No serà acceptat si s’aporta en format esborrany.

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 12 d’abril de 2024.

Podem presentar la sol·licitud si som beneficiàries d'una beca del programa Tardes Educatives?

Si, sempre que no hagin sol·licitat beca per a la mateixa activitat i alumne/a, tant si aquesta ha estat concedida com denegada.