EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

NOTA INFORMATIVA EMIPAC – AMPLIACIÓ DE LES RESOLUCIONS DELS AJUTS MUSICALS CURS 2016 – 2017
Us comuniquem, que desprès d’haver recollit i avaluat la documentació de les resolucions provisionals publicades en aquesta web el passat dia 3 de juliol i un cop fet el recàlcul dels imports definitius d’aquests Ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la formació musical del curs 2016 – 2017 podem atendre 20 noves sol·licituds que s’afegeixen a les 166 que van estar provisionalment concedides del total de 214 sol·licituds presentades. D’aquesta manera, el nombre total de sol·licituds admeses arriba a 186.
Les persones beneficiades provisionalment per la concessió d’aquesta nova relació d’ajuts han de procedir en el termini màxim de 3 dies hàbils (laborables en horari de Dilluns a Dijous de 10 a 12 hores i de 17 a 18 hores i el Divendres de 10 a 13 hores) icom a màxim per tot el dia 17 de juliol de 2017 a presentar a les oficines de LLITERAS & CIA, S.L. Carrer Travessera de Gràcia, 43, 6ª planta de Barcelona la següent documentació original:

Certificat emès per l’escola que acrediti el curs portat a terme per l’alumne amb indicació de les matèries impartides i hores setmanals degudament signat pel legal representant de l’escola de música així com pel cap d’estudis.

Justificants documentals dels rebuts i factures emeses per raó del curs realitzat per l’alumne en qüestió beneficiari de l’ajut i justificant dels cobraments realitzats respecte del curs en qüestió que va ser objecte de concessió de l’ajut, que haurà de complir amb el requisit del període temporal mínim del curs, és a dir, que ha estat realitzat com a mínim durant 6 mesos inclòs el mes de juny.

En cas de no presentar aquesta documental en el termini establert es procedirà a la seva denegació definitiva sense possibilitat de revisió.


RELACIÓ DE NOVES SOL·LICITUDS ADMESES
(per núm. d’expedient):

10042017/183
10042017/151
10042017/170
10042017/161
03042017/52
03042017/53
10042017/169
03042017/57
03042017/59
07042017/132
10042017/175
23032017/8
07042017/125
10042017/149
10042017/148
30032017/30
27032017/11
27032017/12
10042017/167
30032017/33