EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Us comuniquem que desprès d’haver completat la documentació de les Resolucions Provisionals dels Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017 publicades a aquesta mateixa Web, trobareu en aquiest enllaç les RESOLUCIONS DEFINITIVES.
L’operativa a aplicar serà la següent:
A partir de l’1 de setembre de 2017, i dins la primera quinzena de setembre, Emipac començarà els pagaments a les escoles seguint el procediment establert a les Bases.
A mida que les escoles rebin els diners, ho abonaran a les famíies segons els imports de la llista de Resolucions Definitves de cada Escola.
En el moment del pagament la família signarà el corresponent rebut, amb la retenció de IRPF del 2% que l’escola. Les escoles aportaran a Emipac aquests Rebuts que permetran seguir la traçabilitat dels imports abonats a cada família.