EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

 

 

A continuació publiquem les resolucions provisionals dels ajuts sol·licitats a EMIPAC en relació a la formació musical del curs 2016 – 2017. En total han estat provisionalment concedides 166 sol·licituds del total de 214 sol·licituds presentades.

 

Les sol·licituds que no hi són al llistat és per raó de la seva denegació que pot obeir a diferents raons: superació Umbral de renda, manca de presentació de la documentació establerta a les bases o addicional requerida, data de naixement per sobre dels llindars establerts, manca de pressupost al exhaurir-se la partida pressupostària de 139.000.-€, etc.

 

En tot cas qualsevol persona pot requerir per e-mail a l’adreça d’e-mail cperez@lliteras.com  un explicitació dels motius pels quals ha estat denegada la seva sol·licitud indicant en la seva petició el núm. d’expedient sobre el qual reclama aquesta informació addicional.

 

Les persones beneficiades provisionalment per la concessió de l’ajut han de procedir en el termini màxim de 5 dies hàbils (laborables en horari de Dilluns a  Dijous de 10 a 12 hores i de 17 a 18 hores i el Divendres de 10 a 13 hores) icom a màxim per tot el dia 10 de juliol de 2017 a presentar a les oficines de LLITERAS & CIA, S.L. Carrer Travessera de Gràcia, 43, 6ª planta de Barcelona la següent documentació original:

  1. Certificat emès per l’escola que acrediti el curs portat a terme per l’alumne amb indicació de les matèries impartides i hores setmanals degudament signat pel legal representant de l’escola de música així com  pel cap d’estudis.
  1. Justificants documentals dels rebuts i factures emeses per raó del curs realitzat per l’alumne en qüestió beneficiari de l’ajut i justificant dels cobraments realitzats respecte del curs en qüestió que va ser objecte de concessió de l’ajut, que haurà de complir amb el requisit del període temporal mínim del curs, és a dir, que ha estat realitzat com a mínim durant 6 mesos inclòs el mes de juny.

En cas de no presentar aquesta documental en el termini establert es procedirà a la seva denegació definitiva sense possibilitat de revisió.

 

RESOLUCIONS PROVISIONALS EMIPAC -16-17OK