EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

Tal i com ja es va informar a la darrera Nota Informativa de Juliol 2017 ha finalitzat el procediment de concessions Ajuts Musicals d’Emipac de Barcelona, del curs 2016/2017. Finalment han estat emeses 184 resolucions definitives i positives de concessió d’ajuts. Malauradament moltes altres no s’han pogut resoldre favorablement per manca de partida pressupostaria. .

La Junta d’Emipac, reunida el 1 de setembre de 2017, ha validat les Resolucions Definitives que ha proposat el despatx Lliteras i a partir de la segona setmana de setembre -del 12 al 15 de setembre- es faran els pagaments a les escoles seguint el procediment establert a les Bases..

A mida que les escoles rebin els diners, ho abonaran a les famílies segons els imports de la llista de Resolucions Definitives de cada Escola. En el moment del pagament la família signarà el corresponent rebut, amb la retenció de IRPF del 2% que l’escola practica i que s’ingressa a Hisenda en nom dels tutors legals dels menors i en compliment de les disposicions legals vigents. Les escoles aportaran a Emipac aquests Rebuts que permetran documentar la justificació final dels Ajuts atorgats a cada família.
.

No dubteu en contactar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar.