EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org

NOTES SOBRE REGISTRE DE JORNADA

Benvolguts companys -es d’EMIPAC:

Com ja sabeu, el passat 13 de Maig va entrar en vigor el registre de jornada de tots els treballadors del capítol 3 del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de març, que modifica l’ article 34 de l’ Estatut dels Treballadors afegint un nou apartat, el 9.


“ 9. La empresa garantizará el registro diario de jornada que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores, en la empresa se organizará y documentará este registro de jornada.
La empresa conservará los registros a que se refiere este percepto durante 4 años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la inspección de trabajo y seguridad social.”


Entenem que aquesta regulació és incomplerta i que vindrà desenvolupada amb posterioritat, (mitjançant instruccions de l’ inspecció de treball i Seguretat Social o via reglament).
De qualsevol forma, a fí de facilitar el compliment d’aquesta regulació en aquesta pàgina us fem a les mans, els següents materials i indicacions que recomanem tenir en compte


DOCUMENT 1: Guía del Registro de Jornada confegida pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.


DOCUMENT 2: Notas básicas sobre el Registro de Jornada confegida per la CEOE.


DOCUMENT 3: Informe jurídico confegit per l’ Agencia de Protección de Datos.


DOCUMENT 4: Recomanacions de la Federació de Centres d’Ensenyament, a la qual pertany Emipac.