EMIPAC - c./Pere Vergés 1. pl.11 despatx 11 - tfon 933143358 emipac@emipac.org


Foto: Reunió d’escoles de música i dansa amb l’Ajuntament de Barcelona, a l’Escola Llongueres.

L’Ajuntament de Barcelona a traves del IMEB (Educació) i ICUB (Cultura) posen en marxa a partir del curs 2023/2024 la iniciativa “Tardes Educatives”, que vol eixamplar l’ensenyament musical arribant a nois i noies de  famílies, en situació de vulnerabilitat. La formula escollida seria atorgar unes beques per a poder fer formacions dins l’horari extraescolar.

Inicialment s’havien proposat dues modalitats A i B. La primera implica que les formacions es farien als centres educatius reglats (de primària i secundària) on es prioritzaria la component d’oci i en la segona modalitat les formacions es farien fora del recinte educatiu, en el nostre cas i en el de dansa, en escoles autoritzades o que hagin iniciat el procediment d’autorització.

Emipac ha expressat la seva voluntat de col·laborar i potenciar aquesta iniciativa en les diverses taules on s’ha anat definint el projecte. En la presentació de les Bases provisionals, en les quals la modalitat A en formació musical quedava oberta a tot tipus d’empreses i entitats, Emipac, va expressar a traves d’una al·legació que la formació musical, encara que sigui a edats molt primerenques, cal que s’asseguri la qualitat per la qual cosa fora indispensable que aquesta formació la facin escoles autoritzades. En tot cas, i si aquestes escoles no poden cobrir la totalitat d’aquestes formacions caldria cercar fórmules alternatives amb professorat degudament qualificat.

Finalment, aquesta al·legació, en línia amb la generada per Aeda, que reuneix les escoles de dansa, ha estat acceptada per l’Ajuntament i cara al proper setembre les formacions de música i dansa només s’atendran en la modalitat B. A la vegada, es crearà una Mesa entre les dues entitats i l’Ajuntament per a definir un format adient per la modalitat A.

Des d’Emipac creiem que si aquesta proposta queda ben definida en propers mesos i amb garanties de qualitat pot er una excel·lent oportunitat per a eixamplar l’ensenyament musical a la ciutat de Barcelona.